Đặc điểm của tính cách Sống nguyên tắc, quy củ (J)udging - Theo MBTI

09-08-2016 - 16:37| Lượt xem: 1261
Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau: - Lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi hành động. - Hoàn thành nhiệm vụ và các giai đoạn quan trọng trước khi tiếp tục. - Có kế hoạch làm việc tránh được áp lực thời hạn. - Hoàn thành công việc trước khi giải trí. - Tự đề ra mục tiêu, thời gian thực hiện và các chuẩn mực cuộc sống.

Tính cách này thể hiện cách thức hành động và tổ chức cuộc sống của một ai đó.

Tính cách này có một số đặc điểm nổi bật sau:

- Lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi hành động.
 
- Hoàn thành nhiệm vụ và các giai đoạn quan trọng trước khi tiếp tục.
 
- Có kế hoạch làm việc tránh được áp lực thời hạn.
 
- Hoàn thành công việc trước khi giải trí.
 
- Tự đề ra mục tiêu, thời gian thực hiện và các chuẩn mực cuộc sống.